مشاور برندینگ
مشاور برندینگ
متخصص در توسعه و برندسازی پزشکی

ثنا مهر | صنامهر | سنامهر | سنا مهر | صنا مهر

نوشتاری نام خانوادگی ثنا مهر به صورت اشتباه در شکل های سنامهر ویا صنامهر نوشته می شود که در حقیقت هر کدام معنا و مفهوم متفاوتی از هم دارند که هر کدام رو مورد بررسی قرار می دهیم

ثنا مهر

ثنا مهر از ترکیب دو کلمه ثنا مهر ؛ ثنا به معنای حمد و ستایشگر و مهر به معنای مهر و محبت می باشد که در مجموع به معنای ستایشگر مهر و محبت معنا شده است

صنامهر

با صورت نوشتاری صنامهر یا صنا مهر

صنامهر از ترکیب دو کلمه صنا مهر ؛ صنا به معنای صلح و دوستی و مودت می باشد که صنامهر یا صنا مهر در این شکل نوشتاری به معنای مودت با مهر و محبت است.

سنامهر

با صورت نوشتاری سنامهر یا سنا مهر

شکل دیگری از اشتباه نوشتاری کلمه ثنا مهر به شکل سنامهر از ترکیب سنا و مهر می باشد؛ سنا به معنای گیاهی گرمسیری با برگ‌های باریک، گل‌های کبود یا زردرنگ و دانه‌های ریز است که بلندیش تا ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. در حقیقت با این ساختار سنامهر یا سنا مهر معنای خاصی ایجاد نمی نماید.