مشاور کسب و کار
مشاور کسب و کار
با تخصص برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره کسب و کار

من محمد ثنامهر تعهد می دهم که مشاوره های ارایه شده با اصول دانش مدیریتی با تکیه بر 15 سال تجربه اجرایی بر پایه دانش و صداقت می باشد.

لذا، تضمین می نمایم که به هر دلیلی در هر یک از جلسات احساس فرمودید که مشاوره ارایه شده منطبق بر اصول علمی و تجربی نیست بدون چون و چرا این حق به شما داده می شود که حق مشاوره را پرداخت ننمایید. 

تعرفه مشاوره کسب و کار در تبریز

جلسه اول (استقبال از مشتری)
ساعتی 300 هزار تومان
  • دریافت اطلاعات اولیه
  • بررسی وضعیت موجود
  • معرفی انواع راه کارهای موجود
  • پپیشنهاد بهترین راه کار، متناسب مشتری
مشاوره تکمیلی
ساعتی 600 هزار تومان
  • تحلیل بازار و ارایه راهکار
  • راهبری تیم اجرایی در جهت
  • برندسازی و بازاریابی
  • افزایش فروش

درخواست مشاوره کسب و کار